Tom 72/I. Kujawy. Suplement do t. 3 i 4, cz. I

Kujawy. Suplement do t. 3 i 4, cz. I, Dzieła wszystkie t. 72/I. Z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrały i opracowały Danuta Pawlak i Agata Skrukwa. Poznań 2009. Ss. XXIV, 472, ilustr.

Wydano pod opieką naukową Polskiej Akademii Nauk ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tom 72/I DWOK dostępny jest w postaci cyfrowej TUTAJ (pdf) oraz na portalu polona.pl

W latach 1867 i 1869 ukazała się monografia Kolberga poświęcona kulturze ludowej regionu kujawskiego. Obecnie wydawane dwa woluminy tomu 72 zawierają uzupełnienia materiałów folklorystycznych i etnograficznych zachowanych w rękopisach do poszczególnych rozdziałów tejże monografii, komentarze źródłowe do wydania XIX- wiecznego oraz spis bibliografii i indeksy odnoszące się do całości.

Pierwszy wolumin tomu 72 zawiera zespół tańców kujawskich, którego rękopis przygotowywany przez Kolberga, stanowi integralną całość, a ze względu na jednorodność gatunkową i zakres Kolbergowskiego opracowania jest odmienny w swym charakterze od uzupełnień do innych monografii. Zawartość rękopisu, zatytułowanego Chodzone, kujawiaki, obertasy, mazury, składa się z 712 trójmiarowych tańców ułożonych i zredagowanych przez Kolberga. Zbiór przygotowywany był przez niego w czasie druku monografii kujawskiej prawdopodobnie jako trzecia część Kujaw. Jednak nie został wydany wówczas w takiej postaci i tylko niektóre tańce zamieszczone zostały w części drugiej Kujaw, a po wielu latach w piątej części W. Ks. Poznańskiego (DWOK T. 13) i w tomie Łęczyckie (DWOK T. 22). Źródłem melodii tanecznych były zapisy przede wszystkim pochodzące z własnych badań Kolberga, a tylko w niewielkim procencie z materiałów innych zabieraczy (J. Bliziński, M. Miączyński) i z kompozycji opartych na motywach folkloru_kujawskiego (J. Niewiarowska, P. Puchalski). Cechą charakterystyczną Kolbergowskiego opracowania materiału zawartego w tym tomie jest zestawianie odrębnych, oddzielnych melodii w wieloczęściowe tańce, zgodnie z opisanym w drugiej części Kujaw schematem „tańca kujawskiego”, tj. grupowaniem ich według rodzaju i tempa.