Rok Kolberga 2014

Dnia 6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
przyjął uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga.


W uzasadnieniu decyzji znalazły się następujące słowa: "Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Sląska, Słowian Południowych, Lużyczan, Czechów i Słowaków".