Wydawnictwo

Instytut im. Oskara Kolberga działa na rynku wydawniczym od roku 1960. Specjalnością naszej instytucji było i jest opracowywanie oraz edycja źródeł, głównie rękopiśmiennych, istotnych dla wielu dziedzin humanistyki.

Najważniejszym dorobkiem edytorskim Instytutu jest opracowanie i publikacja spuścizny rękopiśmiennej Oskara Kolberga, obejmującej dotychczas 89 tomów monografii w serii Dzieła wszystkie tego wybitnego badacza. Na materiały te składają się nie tylko teksty, ale również kilka tysięcy zapisów nutowych oraz ikonografia. Dzieła wszystkie stanowią kanon literatury przedmiotu dla badaczy zajmujących się XIX-wieczną kulturą ziem dawnej Rzeczypospolitej, a także wschodnich i południowych terenów Słowiańszczyzny oraz Litwy i Łużyc.

Poza edycją monografii źródłowych Instytut im. Oskara Kolberga zajmuje się publikacją innych monografii naukowych, prac zbiorowych, dysertacji doktorskich i habilitacyjnych, słowników, studiów naukowych, w tym również w językach obcych.

Instytut im. Oskara Kolberga jest obecny na poziomie I (80 punktów) wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MNiSW.

Wszelkie informacje dotyczące polityki wydawniczej Instytutu można znaleźć po prawej stronie, w zakładkach "Informacje dla autorów" oraz "Zasady recenzowania". Autorów zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu.