Informacje dla autorów

Wytyczne dla autorów

Prace zgłaszane do publikacji przed uzyskaniem akceptacji co do wydania są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej. Weryfikacji dokonuje Rada Naukowa, pełniąca rolę Kolegium Wydawniczego. Weryfikacja złożonej pracy polega na wstępnej ocenie pod kątem przestrzegania następujących zasad:

 • Zasada oryginalności pracy: autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne i skutkować będą wycofaniem pracy.
 • Zasada rzetelności naukowej: autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych.
 • Zasady autorstwa pracy: autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu). Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki dyskwalifikują pracę i skutkują powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 • Zasada rzetelności źródeł: autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii wszystkie publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu.

Wymagania dotyczące materiałów przeznaczonych do publikacji:

 • Autor przekazuje do publikacji ostateczną wersję pracy (z naniesionymi po pozytywnej recenzji poprawkami), czyli tekstu i materiału ilustracyjnego w postaci: wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego) oraz zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy.
 • Autor musi uzyskać i przedstawić wydawnictwu pisemną zgodę właściciela praw autorskich wszystkich fragmenty tekstów, ilustracji, rycin, tabel itp., pochodzących z innych dzieł, chronionych prawem autorskim.

Wymagania ogólne

Wydawnictwo przyjmuje teksty w formie wydruku na (A4) i jednego pliku opracowanego zgodnie z zasadami zawartymi w polskiej normie wydawniczej. Kwestie nieregulowane w w/w dokumencie, o ile nie zostały uwzględnione poniżej, autor ustala z wydawnictwem przed dostarczeniem tekstu.

 • Format: MS Word (doc, docx).
 • wydruk A4: czcionka: Times New Roman lub Arial (wielkość 12 pkt., wyrównanie
 • obustronne).
 • Interlinia: 1,5
 • Marginesy: lewy 3,5, pozostałe 2,5 cm.
 • Paginacja: numeracja stron ujednolicona i ciągła.
 • Przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym.
 • Zdjęcia, ryciny, mapy i inne materiały graficzne w formacie tif lub jpg powinny być podpisane lub opisane ze wskazaniem źródła właściciela praw autorskich i prawa do publikacji.
 • Zapisy tworzone w edytorach nutowych powinny być dostarczone w postaci plików pdf.
 • Materiały graficzne należy umieścić w pliku tekstowym w proponowanych dla nich miejscach oraz dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Wymagany układ materiałów publikacji składanej do wydawnictwa – wg polskiej normy wydawniczej.

Cytaty i bibliografia

 • Wymagane jest, aby dłuższe cytaty umieszczane były w oddzielnym akapicie, z zastosowaniem mniejszej czcionki niż w przypadku tekstu głównego i bez cudzysłowów (tzw. cytat blokowy).
 • Źródła cytatu muszą być wskazywane konsekwentnie, z zastosowaniem wybranego systemu opisu bibliograficznego dla całej pracy.
 • W tekstach polskich skróty bibliograficzne stosujemy w języku polskim lub po łacinie, z zachowaniem konsekwencji w całej pracy (zob. https://poledyt-cms.home.amu.edu.pl/download/Wyrazenia%20i%20skroty%20bibliograficzne.pdf). W tekstach pisanych w innych językach – skróty w j. angielskim lub po łacinie, np.
  • editor/editors: ed./eds.
  • pages (first and last page): p.
  • pages (total number of pages): pp.
  • in an edited volume: In:
  • volume: vol.
  • number: no.
  • et alumni: et al.
  • edition: ed.
 • Bibliografię załącznikową należy formułować konsekwentnie, zgodnie z systemem przyjętym w pracy. W wykazie źródeł internetowych należy bezwzględnie uwzględniać datę dostępu.

Transliteracja

W tekstach stosujemy transliterację alfabetów niełacińskich na podstawie tablic zgodnych z polską norma wydawniczą (https://centrum.nukat.edu.pl/pl/warsztat/transliteracja), a w przypadku alfabetów nieuwzględnionych w w/w tablicach korzystamy z norm przyjętych przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie (the Library of Congress): http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.

Prawa autorskie - zasady ogólne

 • Autorzy udzielają wydawcy - Instytutowi im. Oskara Kolberga - licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu w następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
  • reprodukowanie (zwielokrotnienie) utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (ebook, audiobook);
  • wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego utworu/przedmiotu prawa pokrewnego;
  • wprowadzenie utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera;
  • rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY - ND 3.0).
 • Autor udziela wydawcy licencji nieodpłatnie.
 • Korzystanie przez wydawcę z utworu na ww. polach nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy i podpisaniu umowy wydawniczej między autorem a wydawnictwem, która zawiera oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do publikacji.

Prace wydawnicze obejmują:

 • redakcję merytoryczną tekstu,
 • opracowanie typograficzne, skład i łamanie,
 • korektę językową i techniczną,
 • opracowanie graficzne projektu okładki,
 • druk.

Zasady współpracy z autorem podczas pracy nad publikacją

 • Autor, podpisując umowę z wydawnictwem, zobowiązuje się do utrzymywania z jego przedstawicielami kontaktu w zakresie niezbędnym do wykonania prac redakcyjnych i edytorskich.
 • Po zweryfikowaniu maszynopisu i przeprowadzeniu redakcji merytorycznej oraz korekty ustalona zostanie z autorem koncepcja edytorska książki, układ typograficzny tekstu i materiału ilustracyjnego.
 • Praca zostanie przekazana do składu i łamania po zapoznaniu się przez autora z adiustacją językowo-stylistyczną.
 • Autor zobowiązany jest do korekty autorskiej publikacji. W przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada redaktor tomu.
 • Autor otrzyma publikację do korekty autorskiej w postaci tekstu już poprawionego i w wersji zbliżonej do ostatecznej. Korekta autorska umożliwia wniesienie poprawek w przypadku wystąpienia usterek powstałych z winy wydawnictwa. Ingerencje autorskie nie powinny naruszyć układu tekstu. Wprowadzanie większych zmian podczas korekty autorskiej wymaga zgody Rady Naukowej (Kolegium Wydawniczego) i może wiązać się z dodatkowa opłatą ze strony autora.
 • Podczas korekty autor zapozna się z całością publikacji i otrzyma projekt okładki do zatwierdzenia. Autor zatwierdza publikację do druku (wydruk tekstu, ilustracje, okładkę i stronę redakcyjną), podpisując stosowne oświadczenie.