Indeksy

Od wielu lat środowiska naukowe podnosiły konieczność stworzenia aparatu indeksowego do tak wielotomowego i interdyscyplinarnego dzieła jak DWOK.

Indeksy geograficzne/nazw miejscowości pozwolą na przeszukiwanie materiałów; zawierają istotne informacje o nazewnictwie historycznym. Hasła zawierają poprawne nazwy i przynależność do powiatu lub gminy według obowiązującej terminologii, a także warianty toponimów pojawiające się w tekstach, np. nazwy historyczne czy łacińskie.

Indeksy incipitów pieśni i typów bajkowych przeznaczone są przede wszystkim dla badaczy literatury ludowej: folklorystów, językoznawców, a także dialektologów i etnomuzykologów. Zdecydowano o pozostawieniu incipitów w formie oryginalnej (często w brzmieniu gwarowym), co pozwoli na zachowanie oryginalnej pisowni, zgodnej z drukiem w Dziełach wszystkich.

Indeks terminów muzycznych jest także pierwszym projektem powziętym na tak dużą skalę, który ma ułatwić przeszukiwanie materiałów wszystkim badaczom muzyki. Koncepcja indeksu terminów muzycznych do DWOK wykorzystuje z jednej strony specyfikę opisu zjawisk muzycznych charakterystyczną dla dziewiętnastowiecznego piśmiennictwa muzycznego prezentowanego przez Oskara Kolberga i cytowanych przez niego autorów, a z drugiej – opiera się na współczesnej, polskiej terminologii muzycznej obecnej w pracach muzykologicznych.

EIFM (Elektroniczny Indeks Folkloru Muzycznego) zawiera zapisy muzyczno-tekstowe z materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Oskara Kolberga. Aplikacja pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie treści z użyciem specjalnie przygotowanego w tym celu interfejsu.