Zasady recenzowania

Procedura recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w Instytucie im. Oskara Kolberga

Recenzent recenzuje pracę na zlecenie Rady Naukowej Instytutu im. Oskara Kolberga, która pełni funkcję Kolegium Wydawniczego.

W czasie realizacji zadania recenzent zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

  • Zasada poufności: wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac osobom trzecim (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym) jest niedopuszczalne.
  • Zasada zachowania standardów obiektywności: recenzja powinna mieć charakter obiektywny, a wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.
  • Zasada rzetelności źródeł: recenzent, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora. Recenzent powinien także wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
  • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów u recenzenta: recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem.

 Przeprowadzenie wstępnej, ogólnej kwalifikacji pracy pozwala ocenić, czy spełnia ona ogólne warunki wymagane dla publikacji naukowych.

Uwaga: w przypadku uzasadnionej negatywnej oceny pracę odrzuca się bez dalszego szczegółowego oceniania.

 Recenzja  powinna zawierać m.in.:

  • tytuł i stopień naukowy oraz imię i nazwisko recenzenta i jego miejsce pracy,
  • datę wykonania recenzji,
  • oświadczenie o braku konfliktu interesów w odniesieniu do recenzowanej pozycji wydawniczej,
  • szczegółowe odniesienie się do takich elementów pracy jak:

- tytuł  i cel pracy – czy są poprawne i jasno sformułowane

- materiał źródłowy

- zastosowana metodologia badawcza

- materiał ilustracyjny

- interpretacja wyników

  • ocenę pracy pod względem językowym
  • ocenę zawartości pracy pod względem merytorycznym i formalnym, ocenę poziomu naukowego publikacji oraz ewentualne uwagi krytyczne; wszelkie uwagi krytyczne należy szczegółowo uzasadnić, wskazane jest także przedstawienie sugestii recenzenta.

Ostatnim elementem recenzji są wskazania i sugestie recenzenta w sprawie publikacji. Proponuje się następujące rozstrzygnięcia:

- przyjąć do druku

- przyjąć po uwzględnieniu uwag recenzenta

- należy uzupełnić, przeredagować i poddać ponownej ocenie

- nie nadaje się do druku.