Historia

Prace przygotowawcze do opublikowania spuścizny Kolberga rozpoczęto już w 1958 roku w tzw. ,,Pracowni kolbergowskiej'' Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL) we Wrocławiu, pod kierunkiem prof. Józefa Gajka. PTL było od dawna rzecznikiem i inicjatorem wydania dorobku tego badacza, a także posiadało wówczas w depozycie znaczną część Kolbergowskiego archiwum.

W roku 1960, decyzją najwyższych wówczas władz państwowych (Rady Państwa), postanowiono opublikować całą Kolbergowską spuściznę w postaci Dzieł wszystkich jako jeden z pomników tysiąclecia państwa polskiego. Opiekę naukową, a także finansowanie zadania powierzono Polskiej Akademii Nauk.

Dla realizacji edycji utworzono w PTL odrębną Redakcję ,,Dzieł wszystkich'' Oskara Kolberga (DWOK), działającą początkowo we Wrocławiu, a od 1962 roku w Poznaniu. Redaktorem naczelnym DWOK został prof. Józef Burszta, który w 1962 roku zgromadził niewielki zespół i zorganizował ostatecznie Redakcję DWOK w Poznaniu. W publikowaniu Dzieł wszystkich uczestniczyły także wydawnictwa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza i Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Radą Naukową DWOK od roku 1962 kierował prof. Julian Krzyżanowski. Po jego śmierci od roku 1976 funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej objął prof. Gerard Labuda i pełnił ją do roku 2008. Obecnie Radą Naukową Instytutu im.Oskara Kolberga kieruje prof. Aleksander Posern-Zieliński.

Kryzys finansów państwa uniemożliwił w połowie lat 90-tych dalszą działalność Redakcji, będącej wówczas nadal placówką Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Permanentny niedobór środków na kontynuację prac i edycji ,,Dzieł wszystkich'' wymusił zmiany statusu placówki i podjęcie takich rozwiązań, które umożliwią opracowanie i publikację pozostałej części dorobku Kolberga. W połowie roku 1997 powołano do życia samodzielną placówkę, która przejęła zadania, dorobek i zespół doświadczonych edytorów i badaczy. Z początkiem 1998 Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu rozpoczął oficjalnie działalność i kontynuuje prace nad dziedzictwem Kolberga.

Efektem działalności zespołu Instytutu (a wcześniej Redakcji) jest rozpoznanie całości spuścizny Kolberga, wypracowanie specjalistycznego warsztatu edytorskiego w oparciu o systematycznie prowadzone prace naukowo-badawcze, opublikowanie 85 tomów ,,Dzieł wszystkich'' Kolberga, a także wielu innych prac, głównie z zakresu folklorystyki i muzykologii.

Powiązane multimedia